Tel. +34 977 868 049
El Temps
Logo Ajuntament Capafonts Logo Turisme Capafonts

Urbanisme

Quan es va desenvolupar la redacció de les Normes Subsidiàries (NNSS) de planejament urbanístic del municipi de Capafonts, aprovades per la Comissió d’Urbanisme Provincial de Tarragona en data 20 de setembre de 1978, el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística a Catalunya, no estava vigent i, per tant, les NNSS es referenciaren al Text refós de la Llei de Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril.

El 21 de juny de 2002 va entrar en vigor la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, la qual en el seu preàmbul posa clarament de manifest el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, destacant-lo com un dels tres eixos vertebradors de la Llei. En el seu Article 59, la llei d’Urbanisme determina que, entre altra documentació, els plans d’ordenació urbanística municipal per tal de que siguin formalitzats han de presentar la documentació mediambiental adequada i, com a mínim, un informe mediambiental.

Posteriorment aquesta Llei sofreix una modificació que és veu plasmada en la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local, i que introdueix alguns canvis destacats com ara en el contingut de l’informe ambiental que ha de ser el que s’estableix en l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.

Aquestes noves determinacions normatives en matèria urbanística a Catalunya han sigut refoses a través del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

El 28 d’abril de 2006 va ser aprovada la Llei Estatal 9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, la qual transposa la directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. L’entrada en vigor d’aquesta llei suposa la realització d’un procés d’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes el qual s’inicia amb la fase de determinació de l’abast i el grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. Posteriorment, un cop definida de manera concreta la proposta de planejament, es redacta l’informe de sostenibilitat ambiental amb el contingut de l’article 8 i annex I de la llei.