ANUNCI GUINGUETA ESTIU 2019
 • 16
  Mai 19
  ANUNCI Obertura de la licitació per un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al BOPT per a adjudicar el contracte per l’explotació de la guingueta (xiringuito) de la piscina municipal durant l'estiu 2019.

  ANUNCI
  Per Decret d’Alcaldia 33/2019 de data 30 d’abril de 2019 es va aprovar el plec de condicions i obertura de la licitació per un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al BOPT per a adjudicar el contracte per l’explotació de la guingueta
  (xiringuito) de la piscina municipal durant l'estiu 2019.
  1. Entitat Adjudicadora:
  Organisme: Ajuntament de Capafonts
  Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  Número d’expedient: 110/2019
  2. Objecte del contracte:
  Descripció: Servei d’explotació de la Guingueta de la piscina municipal i manteniment de les instal·lacions durant l'estiu 2019.
  Lloc d’execució: Piscina municipal Termini: Temporada estiu 2019
  3. Tramitació i procediment:
  Tramitació urgent
  Procediment: Obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
  4. Preu cànon 200€ a l’alça.
  5. Garantia definitiva: 350,00€
  6. Obtenció de documentació i informació:
  Ajuntament de Capafonts, Carrer les Fonts, 7, 43364 Capafonts. 977868049.
  7. Criteris de valoració:
  Es detallen els criteris establerts en el plec de condicions i la ponderació d’aquests.
  8. Presentació de les ofertes.:
  Lloc de Presentació: Oficines Ajuntament de Capafonts
  Data límit: 10 dies hàbils des de la publicació en el BOPT.
  Documentació a presentar: La prevista al plec de condicions
  9. Obertura de les ofertes:
  Ajuntament de Capafonts
  Data: El dijous posterior a la finalització del termini de presentació de proposicions establert.
  El plec de condicions es pot consultar a la web de l’Ajuntament i també ho podeu sol·licitar
  mitjançant correu electrònic a:
  ajuntament@capafonts.cat.
  Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer una anunci previ d’aquest fet mitjançant mail a ajuntament@capafonts.cat