Ermita de la Mare de Déu de Barrulles

Història en estat pur

És una petita ermita del municipi de Capafonts (Baix Camp) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

L'edifici és d'una nau de planta rectangular. La reconstrucció-restauració permet veure el tipus de parament, de carreuó i paredat de reble. Coberta actualment amb teulada a dues vessants. Porta d'arc rodó dovellat, amb dues petites finestres, una a cada costat d'ella. Sobre la façana, espadanya de pedra amb una campana. Capella lateral. Interior nou.

Té origen possiblement ja a l'època del repoblament del segle XII. Un document de 1225 parla d'ermitans: "fratri Petro et fratri Berengario de Barrullis". Un altre de 1517 esmenta "lo camí que va a Barules". El nom de l'ermita s'estengué a la partida, així, en 1880 trobem "pieza de tierra en Borrullas" i en 1891 "Barrulles". Degut al mal estat de l'ermita, la imatges de la Mare de Déu fou traslladada a un altar de l'església parroquial de Capafonts, deixant-s'hi però la part que restava de l'antic retaule. Durant la guerra de 1936-39 la imatge, d'alabastre policromat d'uns 80 cms. D'alçada (datable en torn el segle XV), desaparegué. Per iniciativa del rector Anton Novell, l'ermita fou refeta l'any 1956. Actualment, i des de fa uns anys, l'entorn està adaptat per la funció de colònies juvenils d'estiu.